Keskkonnahoidlikud materjalid puidutööstusele

EL puidumäärus (EL 995/2010)
Uue määruse kohaselt peab sellest aastast kogu mööblitootes kasutatav puit pärinema seaduslikest allikatest.
Ettevõtjate kohustused:
1. Ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turule laskmine on keelatud.
2. Puitu ja puittooteid turule lastes rakendavad ettevõtjad
nõuetekohast hoolsust. Selleks kasutavad nad menetluste ja meetmete raamistikku (edaspidi „nõuetekohase hoolsuse süsteem”).
Kauplejad peavad kogu tarneahela ulatuses suutma kindlaks teha:
1.Puitu ja puittooteid tarninud ettevõtjad või kauplejad ning vajaduse korral need kauplejad, kellele nad puitu ja puittooteid tarnisid.
2. Kauplejad säilitavad esimeses lõigus osutatud teavet vähemalt viis aastat ning esitavad nõudmise korral selle teabe pädevatele asutustele.
Avaliku sektori poolt läbi viidavad riigihangete uued tingimused.
Uute keskkonnahoidlike hangete põhieesmärk on vähendada toodetest ja teenustest põhjustatud negatiivset keskkonnamõju, mis tuleneb nii tootmisest, kasutamisest kui ka kasutusest kõrvaldamisest, s.t kogu toote/teenuse olelusringi jooksul. Nii on võimalik vähendada riske inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale. Tegemist ei ole riigihanke eritüübiga, vaid see on tavapärane avaliku sektori läbiviidud hange, mille puhul võetakse arvesse lisaks muudele nõuetele ka keskkonnanõudeid. Ei ole vahet, kas tegu on avatud, piiratud, lihtsustatud vms hankemenetlusega – keskkonnanõudeid saab kõigi puhul kasutada.
2005. aastal jõustunud Euroopa Liidu kestlike toodete ökodisaini direktiiv
See kohustab tootjaid järgima konkreetseid keskkonnaalaseid ja kestlikkuse kriteeriume alates disainifaasist ja tootmisest kuni toote eluringi(de) lõpuni. Eesmärk on luua tooteid ja teenuseid, mis tarbivad vähem ressursse, tekitavad vähem heitkoguseid ja mille keskkonnajalajälg on väiksem.  Näiteks tooli või lauda peab saama parandada ka tavaline inimene nii, et garantii tingimused jäävad kehtima.
Toodetele kehtestatavad nõuded käsitlevad muuhulgas:
1. Toote vastupidavust, korduskasutatavust, uuendatavust ja parandatavust (kus disainiprotsess on võtmetähtsusega!).
2. Ringlust takistavate ainete sisaldust.
3.Energia- ja ressursitõhusust.
4. Ringlusse võetud materjali sisaldust.
5. Taastootmist ja ringlussevõttu.
6. CO2 jalajälge ja keskkonnajalajälge.
7. Teabe esitamist, sh digitaalset tootepassi. Uue digitaalse tootepassiga antakse teavet toodete keskkonnasäästlikkuse kohta. See aitab tarbijatel ja ettevõtjatel teha toodete ostmisel teadlikke valikuid, hõlbustab parandamist ja ringlussevõttu ning suurendab toodete olelusringi keskkonnamõju läbipaistvust.
8. Laiendatud tootjavastutust, mille eesmärk on stimuleerida kestlikumat tootedisaini, pannes tootjad vastutama (kas rahaliselt või korralduslikult) toote olelusringi lõpus tekitatud jäätmete eest.

Millist materjali valida?

FSC on rahvusvaheliselt üle maailma tunnustatud organisatsioon.
FSC märgisega toote puhul saad kindel olla, et puit pärineb hästi majandatud metsadest ja seaduslikest allikatest. Kogu tarneahel on jälgitav!
MASS müüb FSC sertifikaadiga:
spoone
naturaalne järelloodud spoon (ALPI)
väärispuitu
liimpuitu
spoonkante
spoonitud plaate
vineere.