Üldtingimused - MASS
E-R 8:30 - 17:00 L, P suletud info@mass.ee
Tallinn, Kalda 3b +372 657 7170
Tallinn, Kalda 7d +372 657 7622
Tartu, Tehno tee 7 +372 657 7623

ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates 19.03.2020.

1. Mõiste
1.1.
Üldtingimused määravad ära AS MASS, edaspidi Müüja ning juriidilise või füüsilise isiku, edaspidi Ostja vahelised õigused ja kohustused ning poolte vahelise tegevuse müügilepingu sõlmimisel ja täitmisel.
1.2. Üldtingimused kehtivad juhul, kui pooled ei ole leppinud kokku teisti ning isikute osas, kellega on sõlmitud eraldi kirjalik leping.
1.3. Kaup – kaubaks on Müüja poolt pakutav toode või teenus.
1.4. Eritellimuseks loetakse Kaupa, mis ei ole Müüja standardsortimendis või Kaup, mis ei ole standardmõõdus.
1.5. Ostja, kinnitades tellimuse või tasudes arve, kinnitab, et on Üldtingimustega tutvunud ning on nõustunud nende sisu ja kohaldamisega Müüja ja Ostja vahelisele tehingule.
1.6. Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, kuid muudatused ei puuduta neid tehinguid, millede osas on sõlmitud kokkulepe, enne Üldtingimuste muutmist.
1.7. Kasutades www.mass.ee veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse tingimused inglise keeles. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

2. Tellimine
2.1.
Tellimuse võib edastada suuliselt, telefoni, e-maili, kodulehe teel või Müüja müügipunktides.
2.2. Tellimusi saab e-poes esitada ärikliendina sisse logides (vastavalt volitatud isikute nimekirjale, mida on esitanud ettevõtte esindaja). Tellimuste ajalugu ja kliendile koostatud müügipakkumistega saab tutvuda keskkonda sisse loginud äriklient.
2.3.
Tellimus peab sisaldama Ostja andmeid (nimi, kontaktandmed), Kauba kirjeldust (liik, toon, mõõdud, kogus, kasutamise eesmärk, tellimuse täitmise tähtaeg ja kauba üleandmise koht). Vajadusel võib küsida abi/infot Müüja müügispetsialistidelt. Täpse tellimuse esitamine, tagab selle kiire ja efektiivse täitmise.
2.4.
Kaubaga on võimalik tutvuda kas Müüja müügipunktides, tööpäevadel kell 8:30 -17:00 ja koduleheküljel www.mass.ee.
2.5.
Tellimusele reageerib Müüja nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.
2.6. Müüja ja Ostja vahelise võlasuhte aluseks on Ostja nõustumus Müüja poolt esitatud pakkumusega ja selle kohaselt vormistatud ning jõustunud tellimus.
2.7. Juhul kui tellimus ei põhine Müüja pakkumusel, muutub tellimus siduvaks peale selle vastuvõtmist Müüja poolt.
2.8. Ostja võib tellimuse tasuta tühistada või seda muuta enne tellimuse jõustumist. Jõustunud tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue tellimusena.
2.9. Tellimus jõustub Ostjalt nõutud ettemaksu summa laekumisel või tellimuse Ostja poolsel kinnitamisel juhul, kui ettemaksu ei ole nõutud. Tellimus või pakkumine kehtib 7 kalendripäeva alates selle edastamisest Ostjale. Kampaania soodustused kehtivad kampaania lõpuni. See tähendab, et tellimuse või pakkumuse eest peab olema tasutud hiljemalt kampaania viimaseks päevaks või kinnitatud Müüjaga hiljemalt kampaania viimasel päeval.
2.10. Eritellimuseks loetakse Kaupa, mis ei ole Müüja standard sortimendis või Kaup, mis ei ole standard mõõdus.
2.11. Tellimuse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

3. Kauba üleandmine
3.1.
Kauba üleandmine toimub Müüja asukohas: Tallinnas Kalda 3b või Kalda 7d ja Tartu maakonnas Kambja vallas Tehno tee 7 tööpäevadel (E-R) kella 8.30-16.30, v.a kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Ladu täpsustatakse tellimuse käigus.
3.2.
Ostja vastutab kulude eest, kui ta tuleb Kaubale järgi enne tellimuse täitmise tähtaega või valel kellaajal.
3.3.
Müüja kohustused loetakse täidetuks Kauba valmispanekuga ja sellest Ostjale teatamisega (tarneklausel EX WORKS). Ostjale läheb üle Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko alates Kauba üleandmisest või ajast, kui ta satub Kauba vastuvõtmisega vastuvõtu viivistusse.
3.4.
Ostja või tema poolt valitud isik kohustub Kauba vastuvõtmisel suutma tõendada, et tal on õigus Kaup vastu võtta. Ostja võib edastada mh vedaja sõiduki numbri, antud kohustuse rikkumisel, vastutab tagajärgede eest Ostja.

4. Hind ja maksetingimused
4.1.
Kauba maksumus lepitakse kokku lähtudes eelkõige Müüja juures kehtivast hinnakirjast.
4.2.
Ostja kohustub tasuma (raha on laekunud Müüja arvele) Kauba eest enne Kauba üleandmist.
4.3. Kauba eest saab tasuda ka müügipunktides pangakaardiga, mh sularahas.
4.4. Eritellimuse puhul on Müüjal õigus sellest taganeda kui Ostja rikub rahalist kohustust või alustada selle täitmist üksnes peale rahalise kohustuse täitmist.
4.5. Kauba eest on võimalik maksta maksetähtajaga, st peale Kauba vastuvõtmist ülekandega, mille kasutamiseks tuleb Ostjal täita kaubakrediidi taotlus ja saada positiivne vastus.
4.6. Ostja poolseks tellimuse tühistamiseks loetakse mh ettemaksu tasumata jätmist 7 päeva jooksul ettemaksunõude esitamisest. Ostja poolt kinnitatud tellimuse või eritellimuse puhul on Müüjal õigus esitada arve tellimuse kohta, mis tühistati eelkõige kulude katteks, mida Müüja pidi tegema tellimuse täitmiseks.
4.7. Tootest loobumiseks loetakse toote mitte vastuvõtmist 60 päeva jooksul pärast Ostja teavitamist tellimuse valmimisest või komplekteerimisest. Ostja loobumisel tellimusest või eritellimusest ettemaksu ei tagastata. Ostja nõustub, et tema poolsel tellimusest loobumisel on Müüjal õigus võõrandada toode kulude katteks ning Ostja ei oma sellest tulenevalt mingeid nõudeid Müüja vastu. Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale kõik tellimusest loobumisega tekitatud kahjud.
4.8. Kaubad, mis ei ole laovalikus ja on päringu põhised (sh e-poes märkega Saada päring), kehtib kokkuleppe hind, mis lepitakse kokku päringu põhiselt, sõltudes kogusest ja transpordi maksumusest.
4.9. Erihind ja/või soodustus lepitakse kokku  konkreetsele Kauba kogusele ning ei laiane edaspidi teisele Kaubale ja/või kogusele.
4.10. AS MASS jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:
4.10.1. Kauba hind või omadused on väärad inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis.
4.10.2. Ostja poolt tellitud kaupa ei ole laos.
4.10.3. Kauba Tarnija on tellimuse tühistanud.
4.10.4. Kauba Tarnija on tõstnud kinnitatud tellimuse hinda ning Juhul kui Ostja hinnatõusu ei aksepteeri on õigus AS MASS-il tellimus tühistada.
4.10.5. Muudel erijuhtudel, sh force majore (näiteks Tarnija tehase tulekahju või kolletiivi haigestumine pandeemiasse jm, kusjuures loetelu ei ole lõplik), mis ei sõltu AS MASS tegevusest kaupa tarnida Ostjale, kuid see on osutunud ebamõistlikult kallimaks kui algne hind, tarneaeg on ebamõistlikult pikk jne.


5. Kauba vastavus ja pretensioonid
5.1.
Kauba kvaliteedi puhul lähtutakse esmalt, Müüja poolt sätestatud kvaliteedinõuetest, mis on kättesaadav Müüja kodulehel „Kvaliteedinõuded“ www.mass.ee, siis Kauba tootja poolt Kaubale antud kvaliteeditingimustest ning nende puudumisel sama liiki kauba keskmistest kvaliteeditingimustest.
5.2.
AS MASS näidised ja e-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Naturaalsete toodete valikul juhime tähelepanu sellele, et looduses ei esine kahte identse tekstuuri- ja tooniga puitu ega kivimustrit, seetõttu ei ole võimalik leida täpselt samasugust toodet nagu on näidis. Iga puidutüvi on eri tooni ja eri tekstuuriga. Naturaalsetel puittoodetel võib esineda tihti värvimuutust, oksa ning teisi puidule loomulikke eripärasusi, aja jooksul võivad tekkida praod, kuna tegu on „elava“ materjaliga. Sellise eripära esinemine ei anna õigust toodet tagastada.
5.3.
AS MASS e-poes olevate toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
5.4.
Kauba vastavust kogusele ja liigile peab Ostja kontrollima Kauba vastuvõtmisel ning teatama mittevastavusest koheselt Müüjale, st hiljemalt vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul.
5.5.
Varjatud puudustest, st puudused, mida ei saanud visuaalselt kontrollida Kauba üleandmisel, tuleb teatada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai teada või pidi teada saama asja lepingutingimustele mittevastavusest, kuid mitte hiljem, kui 30ne päeva möödudes kauba vastuvõtmisest arvates, esitades puuduse kirjelduse ja omapoolse nõude (asendamine, hinna alandamine). Kõik mittevastavused ja puudused peab fikseerima koheselt pildimaterjaliga ning Kaupa hoiustama nii, et hiljem oleks võimalik kontrollida selle mittevastavust ning Kaup ei saaks täiendavaid kahjustusi. Reklamatsioon tuleb esitada enne Kauba töötlemist, st Kaup peab olema tema algsel kujul (v.a varjatud puuduse korral, mis tuleb nähtavale peale töötlemist).
5.6.
Müüja kohustub pretensioonile reageerima hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

6. Poolte vastutus
6.1.
Pooled vastutavad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.
6.2.
Kauba vastuvõtmisega viivitamisel rohkem kui 7 tööpäeva on Müüjal õigus küsida leppetrahvi 25€ + km iga viivitatud päeva eest, kui viivituse kestvus on rohkem kui 21 päeva, siis 50€ + km ja peatada teiste tellimuste täitmine. Kui viivitus on üle 60 päeva ja Ostjale on edastatud täiendav nõue Kauba vastuvõtmiseks, mida ta ei ole täitnud, siis on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi 200€ + km iga viivitatud päeva eest või Tellitud Kaup realiseerida ning jätta juba tasutud summa tagastamata.
6.3.
Rahalise kohustuse rikkumisel on viivise määraks 0,15% päevas.
6.4.
Ostja on teadlik, et rahalise kohustuse rikkumisel on Müüjal õigus avaldada rikkumisega seotud asjaolud kolmandatele isikutele.

7. Kauba tagastamine
7.1.
Juriidilise isiku kauba tagastamine toimub üksnes erikokkuleppe alusel Müüjaga, mille korral tasutakse Ostjale tagastatava Kauba hinnast 80% selle müügihinnast ning üksnes tingimusel, et Kaup on puudusteta. Tagastatavad Kaupa tuleb üle anda MASS müügipunktis ning kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Ostja.
7.2.
E-poest, telefoni ja e-maili kaudu ostetud kaubale kehtib Tarbijale alates kauba kättesaamisest 14-päevane taganemisõigus.
7.3.
Taganemisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud kaup vastaks tellitule.
7.4.
Taganemise avaldus ja tagastatavad kaubad tuleb üle anda MASS müügipunktis. Kaupade tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.
7.5.
Tarbijal on õigus lepingust taganeda, kuid kaubad peavad seejuures olema kasutamata ja rikkumata, siltidega, sh originaalpakendis. Soovitame Tarbijal kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, toimetada Müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.
7.6.
Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaubale, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:
7.6.1.
Mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele. Seega Kui Tarbija tellib spoonile spooni vuukimise teenuse, siis seda loetakse Tarbija esitatud nõuete järgi kohandatud tooteks.
7.6.2.
Mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti. Liimid, mastiksid on temperatuuri osas tundlikud ning neid ei tohi tagastada pakiautomaati, kus liiga külm temperatuur võib nende viskoossust muuta ja muuta need kasutuskõlbmatuks.
7.6.3.
Tööriistade puhul kehtivad tööriista Tootja Garantiitingimused.
7.7.
Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija  käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
7.8.
Tagasimaksed, mida Müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. Pakendamise-ja transpordi teenusetasu ei tagastata.
7.9. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on AS MASS-il õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab AS MASS tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on selleks õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu omava eksperdi. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja AS MASS-i vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

8. Isiku andmete kasutamine
8.1.
Müüja teavitab, et kasutab Ostjaga seotud alljärgnevaid isikuandmeid: Ostja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja/või e-mail, isikukood, üksnes lepingu täitmisega seotud eesmärkidel: isiku tuvastamiseks, tellimuste vormistamine, kauba üleandmine, lepinguliste läbirääkimiste pidamine, arvete edastamiseks, pettuste vältimiseks ja tuvastamiseks, pretensioonide lahendamisel, võlgade sissenõudmisel inkassoettevõtte kaudu.
8.2.
Ostja kohustuseks on järgida, et Müüjale edastatud andmed oleksid õiged.

9. Muud tingimused
9.1 Pooled teevad koostööd, järgivad hea usu põhimõtteid, arvestades üksteise huvidega, et tagada Lepingu efektiivne täitmine.


AS MASS
Kalda 3b, Tallinn
11625 ESTONIA
Tel: +372 657 71 70
mass.ee /    massestonia

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates olete teadlik ja nõustute meie privaatsuspoliitikaga.
Nõustun
Sulge