E-R 8:30 - 17:00 L, P suletud info@mass.ee
Tallinn, Kalda 3b +372 657 7170
Tallinn, Kalda 7d +372 657 7622
Tartu, Tehno tee 7 +372 657 7623

MASS transport veoeeskiri

VEOEESKIRI
Käesolev eeskiri reguleerib AS MASS veo ja  kliendi vastastikuseid õigusi ja kohustusi veoteenuste kasutamisel.

Veoeeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
Tellimus on Kliendi poolt edastatud sooviavaldus saadetiste üleandmiseks, kus on märgitud soovitud tarne aeg ja koht ning  kohustuslik info saadetiste kohta.
Saateleht on dokument, millele on kantud saadetise edastamiseks vajalikud andmed.
Saadetis on Saajale edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud kaup.
Kättetoimetamine on saadetise toimetamine Saaja poolt märgitud laadimiskohta.
Laadimiskoht on saatelehel märgitud aadress, kus toimub saadetise mahalaadimine. Laadimiskoht on kõva kattega, sileda pinnaga, ilma kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teega samal tasapinnal
Autojuht on AS MASS töötaja kes osutab veoteenust Kliendile.
Klient on isik, kes on AS MASS-ist tellinud veoteenuse.
Saaja on isik, kes paki vastu võtab ja kättetoimetamist kinnitab.
Mahalaadimise aeg on 30 minutit, mida kalkuleeritakse kui Autojuht jõuab Saaja poolt märgitud laadimiskohta ning Saadetis on valmis mahalaadimiseks.
Tühisõit rakendatakse kui Saadetis jääb üleandmata, kuna Saaja ei saa seda kokku lepitud ajal vastu võtta. Tühisõidu hind on võrdne transpordi hinnaga.
Seisuaeg on õigus arvestada juhul, kui kauba mahalaadimine võtab kauem aega kui 30 minutit. Seisuaega arvestatakse 30 minutilise  täpsusega. Seisuaja hind 18€/30minutit+km

 1. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE
  1.1. Saadetis toimetatakse kätte Saatelehel märgitud aadressile. Saadetise vastuvõtnud isik kinnitab kättetoimetamist ja märgib Saatelehele järgmised andmed:
  ees- ja perekonnanime; allkirja; kättetoimetamise kuupäeva ja kellaaja.
  1.2. Kliendil on kohustus teenuse kvaliteedi tagamiseks lisada Saaja andmetesse Saaja telefoninumber. Autojuht helistab samal päeval ette, kui toimub Saadetise üleandmine ja lepib kokku Saadetise üleandmise ajavahemiku. Juhul kui Saaja telefon ei vasta, siis on Autojuhul õigus tuua kaup väljastuspäeval kohale ajavahemikus 08:30 - 16:30.
  1.3. Kauba kättetoimetamine on laadimiskoht Kliendi asu-/elukoha ukseni. Laadimine hõlmab Kliendi  saadetise mahalaadimist sõiduki külgedelt ja/või tagant. Mahalaadimine toimub Kliendi tõstukiga ning töömeestega. Autojuht ei ole kohustatud kaupa Kliendi juures maha laadima või toimetama siseruumidesse.
  1.4. Laadimisaega arvestatakse hetkest, kui sõiduk saabub Laadimiskohta ja Autojuht teavitab Saajat oma saabumisest. Laadimisaeg lõpeb, kui Saadetis(ed) on mahalaaditud ja saadetiste üleandmine on Saatelehel fikseeritud ning sõiduk on valmis ärasõiduks. Laadimisajaks on arvestatud kuni 30 minutit.  Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see Saatelehel ning AS MASSil on õigus see eraldi tasustada või keelduda Saadetise üleandmisest. Autojuhil on õigus otsustada kui kaua on võimalik Seisutundi rakendada, sõltudes sellest milline on Autojuhi tellimuste päevakava.
  1.5.  Juhul kui Kliendil ei ole võimalik kaupa vastu võtta Saatelehel kokkulepitud ajal ning Autojuhil jääb Saadetis seetõttu üleandamta, siis Klient tasub transpordi eest vastavalt kokkuleppes mägitud summas. Lisaks on AS MASSil õigus nõuda tühisõidutasu.
  1.6. Teistkordne  Saadetise väljastamine tuleb kokku leppida hiljemalt 7 tööpäeva jooksul, sest vastasel korral rakendub Saadetise hoiustamise tasu vastavalt AS MASS Üldtingimustes sätestatud hoiustamise tingimuste määradele (https://mass.ee/yldtingimused).
 2. SAADETISE ÜLEVAATAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
  2.1. Kliendil on kohustus saadetis üle vaadata ning veenduda kauba terviklikuses. Kui Saadetise kahjustumine on välisel vaatlusel nähtav, tuleb see koheselt fikseerida Saatelehel. Klient ja Autojuht teevad vajadusel pildid ning Saatelehele tehakse märge „kaup on kahjustunud.“ Kusjuures sellisel juhul ei pea Klient Saadetist vastu võtma ning see toimetakse tagasi AS MASSi. Selle sõidu eest AS MASS arvet Kliendile ei esita.
  2.2. Saadetise kahjustumise kohta tuleb AS MASS-le esitada nõue hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Saadetise kättetoimetamise kuupäevast arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada ning lisada ka fotod. Vastavalt tekkinud kahjustustele lahendatakse pretensioon Üldtingimustes kirjeldatud korrale (https://mass.ee/yldtingimused).
  2.3. Kui Klient rikub ise Saadetist kättetoimetamise käigus, siis tuleb kahju fikseerida piltidega ning kirjutada juhtunu kirjeldus Saatelehele. Kusjuures sellisel juhul Saadetise kohta pretensiooni või kahjunõuet AS MASS-le esitada ei saa.
  2.4. Kui Klient kahjustab mahalaadimise käigus teise Kliendi kaupa või MASS veoautot, siis tuleb see fikseerida Saatelehel ning AS MASS on õigus esitada kahjunõue tekitatud kahju(de) eest Kliendile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
  2.5. Kõik pretensioonid veoteenuse kohta esitada hiljemalt vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul. AS MASS kohustub pretensioonile reageerima hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
  2.6. Teenuse osutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

 

TRANSPORT TERMS AND CONDITIONS

This Regulation regulates the rights and obligations of MASS Ltd transport and the Customer in the use of transport services.

In the Transport Regulations the terms are used in the following sense:
Order is a request sent by the Customer for the delivery of Consignments, which indicates the desired delivery time, place and mandatory information (phone number; address; special conditions).
Delivery note is a document, with necessary data for the forwarding the Consignment.
Consignment is a properly addressed and packaged package to be delivered to the Recipient.
Delivery is the delivery of the Consignment to the unloading place specified by the Recipient. Unloading place is the address indicated on the Delivery note, where Driver will bring the Consignment.
Unloading point must be hard-coated, smooth surface, without slopes and steps, which is on the same level as the road.
Driver is an employee of MASS Ltd who provides transport services to the Customer.
Customer is a person/company who has ordered the transport service and is the Recipient of the Consignment from MASS Ltd.
Recipient is a person who will confirm with name and signature Consignment delivery.
Unloading time is 30 minutes and time is calculated when the Driver arrives to destination and the Driver notifies the Recipient and Consignment is ready for unloading.
Unladen journey is applied if the Consignment remains undelivered because the Recipient cannot receive it at the agreed time. The price of Unladen Journey is equal to the price of transport.
Waiting time is the time if the unloading of the Consignment takes longer than 30 minutes.Time is calculated in 30-minute increments. 30 minutes Waiting time will cost 18€+VAT.

 1. DELIVERY OF CONSIGNMENT
  1.1. The Consignment will be delivered to the address indicated on the Delivery note. The person who will accepts the Consignment confirms the delivery and indicates the following data on the Delivery note: first and last name; signature; date and time of delivery.
  1.2. It is mandatory to add phone number to the Order, to ensure the quality of service. The Driver will call in advance on the same day of the Delivery day and will agree time period for the Consignment to be delivered. If the Recipient's phone does not answer, Driver has the right to deliver the Consignment on same day between 08:30 and 16:30 to the delivery address.
  1.3. Delivery is door to door service to the Consignment location/residence. Unloading is possible from sides or from back of the vehicle. Unloading is done by the Customer's forklift and workers. Driver is not obliged to unload Consignment.
  1.4. Unloading time is estimated up to 30 minutes. If the loading will take longer, it will be notied to Delivery note and MASS Ltd has the right to charge Waiting time fee for that time or decline unloading. The Driver has the right to decide the possibility of extra waiting time depending on the Driver's order schedule.
  1.5. If the Customer is unable to receive the Consignment at the indicated time on the Delivery note then MASS Ltd have right to add Unladen journey  fee and also agreed transport fee.
  1.6. The re-delivery must be agreed within 7 working days at the latest, otherwise
  storage fee will be applied. More info about storage fee rates can be found MASS Ltd General Terms and Conditions (https://mass.ee/general-conditions).
 2. INSPECTION OF THE CONSIGNMENT AND CONDITIONS OF RETURNING CONSIGNMENT
  2.1. The Customer is obligated to inspect the Consignment and make sure that Consignment is not damaged. If the damage to the Consignment is visible on external inspection, it must be immediately noted to the Delivery note. If necessary, the Customer and the Driver will take pictures and the Delivery Note will be marked which articles  have been damaged. In this case, the Customer does not have to accept the Consignment and it will be delivered back to MASS Ltd. In this case we don’t issue a transport invoice.
  2.2. A Claim regarding damage to the Consignment must be submitted to MASS Ltd no later than within 3 workingdays. The Claim must accurately describe the circumstances and extent of the damage and include photos. According to the damage caused, the claim shall be solved in accordance with the procedure described in the General Conditions (https://mass.ee/general-conditions).
  2.3. If the Consignment is damaged by Recipient, then damages must be notied to Delivery note with photos and a description of the incident by Driver.
  2.4. If the Recepient damages another Customers  Consignment on  MASS Ltd truck during   unloading, this must be notied by driver to Delivery note and MASS Ltd will issue Claim to Recepient for the damage(s) caused within 3 working days.
  2.5. All complaints about the transport service must be submitted within one working day of receipt of the Consignment. MASS Ltd obligated to respond to the claim within 3 working days.
   2.6. The Parties will solve any disputes arising in relation to the Service through negotiations. Upon failing to reach an agreement, the dispute will be solved in Harju County Court and according to Estonian laws.